Cold drink
Cold drink
Cold drink
Cold drink
Cold drink
Cold drink

OFERTA


Mamy przyjemność zaoferować Pań- stwu automaty vendingowe firmy Vendo i Automatic Products do sprze- daży napojów chłodzących, słodyczy
i przekąsek. Wybrane modele znaj- dziecie Państwo w zakładce Oferta.

SERWIS


Ofer­ta na­sza obej­mu­je rów­nież do­radz­two, trans­port, mon­taż i sze­ro­ko po­ję­ty ser­wis. Wie­lo­let­nie do­świad­cze­nie w ob­słu­dze au­to­ma­tów ven­din­go­wych po­zwa­la zagwa­ran­to­wać Pań­stwu peł­ną sa­tys­fak­cję.
automaty
Copyright © 2010 Automaty Vendingowe